Instagram
Facebook
Youtube
gmap
Logo mmedukacja

MMEdukacja

Szczegóły

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

 

WWW.MMEDUKACJA.PL

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis www.mmedukacja.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.mmedukacja.pl zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu www.mmedukacja.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  1. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
  2. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
  3. ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
  4. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

§ 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.
 2. SERWIS- serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.mmedukacja.pl
 3. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
 4. FORMULARZ KONTAKTOWY - formularz dostępny na stronie internetowej www.mmedukacja.pl umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.
 5. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.mmedukacja.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 6. ZAMÓWIENIE/ZGŁOSZENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy ze Sprzedawcą.
 7. FORMULARZ ZGŁOSZENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.mmedukacja.pl umożlwiający dokonanie rezerwacji na Szkolenie Stacjonarne lub Szkolenie Online na Żywo.
 8. CZAT - Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę umożliwiająca prowadzenie rozmów w czasie rzeczywistym między Usługodawcą a Usługobiorcami.
 9. NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Serwisu oraz dostępnych w nim Produktów oraz Treści Cyfrowych.
 10. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Maciej Adamski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą EDU MACIEJ ADAMSKI wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce siedziby i adres do doręczeń: ul. Bolesława Chrobrego 15, 44-313 Wodzisław Śląski, NIP: 6472580255, REGON: 368446630, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@mmedukacja.pl, numer telefonu: 661 834 486 lub 514 782 777.
 11. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 12. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę ze Sprzedawcą.
 13. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 14. PRZEDSIĘBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, za wyjątkiem podmiotów, o których mowa w § 10 Regulaminu.
 15. UMOWA – umowa sprzedaży Produktu lub umowa o dostarczenie Treści Cyfrowej zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu.
 16. PRODUKT – dostępna w Serwisie usługa (Szkolenie Stacjonarne, Szkolenie Online na Żywo) lub rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 17. TREŚCI CYFROWE - dane dostarczane przez Sprzedawcę w formie cyfrowej, do których Klient osiąga poprzez pobranie ich na swoje urządzenie.
 18. SZKOLENIE STACJONARNE – usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia z wybranej dziedziny przez Usługodawcę lub Specjalistę, w terminie oraz w miejscu wskazanym w opisie Szkolenia znajdującym się na stronie Serwisu.
 19. SZKOLENIE ONLINE NA ŻYWO– usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia z wybranej dziedziny, w czasie rzeczywistym, przez Usługodawcę lub Specjalistę za pomocą Środków Komunikowania się na Odległość
 20. ŚRODKI KOMUNIKOWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ – urządzenie informatyczne lub teleinformatyczne wraz z oprogramowaniem, służące do indywidualnego porozumiewania się na odległość i udzielania Szkoleń Online na Żywo, przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami informatycznymi i teleinformatycznymi.
 21. SPECJALISTA – Usługodawca lub osoba zatrudniona przez Usługodawcę posiadająca uprawnienia umożliwiające przeprowadzanie szkolenia z wybranej dziedziny, odpowiednio do wykonywanego zawodu, posiadanych uprawnień i specjalizacji.
 22. CENA – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt lub Treść Cyfrową.
 23. ŚRODOWISKO CYFROWE - sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Klienta w celu uzyskania dostępu do Treści Cyfrowej lub w celu korzystania z niej.
 24. KOMPATYBILNOŚĆ - współdziałanie Treści Cyfrowej ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z Treści Cyfrowej tego samego rodzaju, bez konieczności ich przekształcania.
 25. FUNKCJONALNOŚĆ - zdolność Treści Cyfrowej do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia.
 26. INTEGRACJA - połączenie Treści Cyfrowej z elementami Środowiska Cyfrowego Klienta i włączenie jej do tych elementów w celu zapewnienia zgodności z Umową o dostarczanie Treści Cyfrowej.
 27. INTEROPERACYJNOŚĆ - zdolność Treści Cyfrowej do współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż te zazwyczaj używane do korzystania z Treści Cyfrowej tego samego rodzaju.

 

 

§ 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW, TREŚCI CYFROWYCH ORAZ ICH ZAMAWIANIA

 1. Serwis www.mmedukacja.pl prowadzi sprzedaż Produktów oraz Treści Cyfrowych za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, zgodne z umową i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Treści Cyfrowe oferowane w Sklepie są Funkcjonalne, Kompatybilne i Interoperacyjne ze sprzętem spełniającym wymagania techniczne wskazane na stronie Sklepu.
 4. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu lub Treści Cyfrowej na warunkach podanych w ich opisie.
 5. Cena Produktu lub Treści Cyfrowej uwidoczniona na stronie internetowej Serwisu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. W przypadku Produktów będących rzeczami ruchomymi, Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 6. Cena Produktu lub Treści Cyfrowej uwidoczniona na stronie Serwisu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian Cen w Serwisie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów lub Treści Cyfrowych po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 7. Sprzedawca w sposób jednoznaczny informuje Klientów o Cenach jednostkowych oraz promocjach i obniżkach Cen Produktów oraz Treści Cyfrowych. Obok informacji o obniżce, Sprzedawca uwidacznia najniższą Cenę tego Produktu lub Treści Cyfrowej, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a jeśli Produkt lub Treści Cyfrowa są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – Sprzedawca uwidacznia najniższą Cenę Produktu lub Treści Cyfrowej, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu lub Treści Cyfrowa do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
 8. Zamówienia można składać:
  1. poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.mmedukacja.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok,
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@mmedukacja.pl,
  3. telefonicznie pod numerem: +48 661 834 486 lub + 48 514 782 777.
 9. Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 10. W przypadku, gdy Usługodawca jest zmuszony, przed rozpoczęciem wykonania usługi stanowiącej Produkt (Szkolenie Online na Żywo, Szkolenie Stacjonarne) z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki Umowy z Klientem, niezwłocznie powiadomi o tym Klienta.
 11. W sytuacji, o której mowa w pkt 10 niniejszego paragrafu Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Sprzedawcę, czy:
  1. przyjmuje proponowaną zmianę Umowy albo
  2. odstępuje od Umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych przez Klienta świadczeń i bez obowiązku zapłaty jakiejkolwiek kary umownej.
 12. Jeżeli Klient odstępuje od Umowy zgodnie z pkt 11 niniejszego paragrafu lub jeżeli Sprzedawca odwołuje wykonanie usługi stanowiącej przedmiot Umowy z przyczyn niezależnych od Klienta, Klient ma prawo, według swojego wyboru:
  1. otrzymać usługę zastępczą o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na usługę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w Cenie,
  2. żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych przez niego świadczeń.
 13. Sprzedawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi stanowiącej Produkt, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:
  1. działaniem lub zaniechaniem Klienta,
  2. działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w Umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć,
  3. siłą wyższą (zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym tj. żywiołowym, nie do uniknięcia, takie, nad którym Sprzedawca nie panuje, zwłaszcza zdarzenia o charakterze katastrofalnych działań przyrody i zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzeń życia zbiorowego, jak wojna, zamieszki krajowe, epidemia).

 

§ 4

ZAWARCIE UMOWY

 1. Do zawarcia Umowy niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem, zgodnie z § 3 pkt 8 oraz 9 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
 3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail. 
 4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:
  1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
  2. formularz odstąpienia od umowy,
  3. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
  4. oraz w przypadku Umów o dostarczenie Treści Cyfrowej niedostarczanych na nośniku materialnym - potwierdzenie Sprzedawcy o utracie przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, prawa do odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści Cyfrowej.
 5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa między Klientem, a Sprzedawcą.
 6. Każda Umowa będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT), który będzie dołączany do Produktu i/lub wysyłany pocztą elektroniczną na adres mailowy Klienta podany w Formularzu Zamówienia.
 7. W przypadku, gdy Klient wybiera jako dowód zakupu fakturę VAT, uprasza się Klientów o umieszczenie informacji na ten temat w komentarzu do Zamówienia.

 

§ 5

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności (Przelewy24.pl).
 2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 67 2490 0005 0000 4530 6860 5230 (Alior Bank S.A.) EDU MACIEJ ADAMSKI, ul. Bolesława Chrobrego 15, 44-313 Wodzisław Śląski, NIP: 6472580255. W tytule przelewu należy wpisać: „Zamówienie nr ……”.
 3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty Ceny z tytułu Umowy w terminie 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa stanowi inaczej.
 5. Płatności za kurs „Lepiej się uczę, bo szybko czytam” można dokonać w systemie 9 nieoprocentowanych comiesięcznych rat.  Każda z rat płatna jest do 15 dnia danego miesiąca. W sytuacji, gdy Klient dokona płatności z góry za cały kurs, otrzymuje rabat w wysokości 10 % całości Ceny kursu.
 6. W przypadku kursu, o którym mowa w pkt 5 niniejszego paragrafu, między Sprzedawcą i Klientem zawierana jest umowa na okres 9 miesięcy. Każda ze stron ma możliwość rozwiązania umowy z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.  
 7. Recz ruchoma zostanie przesłana, a usługa wykonana dopiero po ich opłaceniu.
 8. Treść Cyfrowa jest dostarczana po upływie terminu do odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści Cyfrowych, chyba że Klient uprzednio wyraził wyraźną zgodę na dostarczenie Treści Cyfrowej przed upływem tego terminu.
 9. Z zastrzeżeniem pkt 8, dostarczenie Treści Cyfrowej następuje niezwłocznie (tj. do 48 godzin) od zaksięgowania środków pieniężnych wpłaconych z tytułu Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej na rachunku Sprzedawcy albo pozytywnej autoryzacji transakcji przez elektroniczny system płatności.
 10. Treść Cyfrowa zostanie dostarczona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Klienta podany w Formularzu Zamówienia.
 11. Klient ma możliwość bezterminowego dostępu do Treści Cyfrowej i pobrania jej na swoje urządzenie.
 12. Sprzedawca dostarcza Klientowi Treść Cyfrową w najnowszej dostępnej wersji.
 13. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości Ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy.

 

§ 6

SZKOLENIA

 1. Realizacja Szkolenia jest możliwa dopiero po uiszczeniu przez Klienta opłaty zgodnie z zasadami wskazanymi w § 5 Regulaminu.
 2. Szkolenia odbywają się:
  1. za pośrednictwem Środków Komunikowania się na Odległość,
  2. w formie stacjonarnej w miejscu wskazanym w opisie Szkolenia znajdującym się na stronie Serwisu.
 3. Szkolenia Stacjonarne.
  1. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego powoduje rezerwację miejsca na Szkoleniu Stacjonarnym,
  2. Usługobiorca zobowiązany jest do poprawnego wprowadzenia danych osobowych w Formularzu Zgłoszeniowym,
  3. wszelkie informacje na temat Szkolenia widoczne są na stronie internetowej Serwisu lub przesyłane będą uczestnikowi mailowo,
  4. w przypadku odwołania przez Usługodawcę Szkolenia z przyczyn od niego niezależnych – uczestnik ma prawo do skorzystania z uprawnień, o których mowa w § 3 niniejszego Regulaminu,
  5. zabrania się kopiowania i rozpowszechniania otrzymanych w trakcie Szkolenia materiałów szkoleniowych,
  6. zabrania się narywania Szkoleń za pośrednictwem urządzeń rejestrujących dźwięk i/lub obraz,
  7. ukończenie Szkolenia Stacjonarnego potwierdzane jest certyfikatem. Zaświadczenie Usługobiorca odbiera podczas ostatnich zajęć.
 4. Szkolenia Online na Żywo.
  1. Do Szkoleń Online na Żywo stosuje się odpowiednio postanowienia pkt 3 niniejszego paragrafu.
  2. Szkolenia Online na Żywo odbywają się w terminie wskazanym w ich opisie na stronie Serwisu lub w terminie indywidualnie ustalonym między Usługodawcą a Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
  3. Szkolenia Online na Żywo odbywają się poprzez Zoom albo inny wybrany przez Usługodawcę komunikator online.
  4. Po dokonaniu przez Klienta Zgłoszenia na Szkolenie Online, na adres mailowy podany przez Klienta, przesyłany jest link, za pomocą którego będzie mógł on dołączyć do spotkania.
  5. Klient nie może udostępniać innym osobom otrzymanego od Sprzedawcy linku do spotkania.
  6. Cena Szkolenia Online zawiera materiały dla uczestnika Szkolenia. Materiały przesyłane są na adres wskazany przez uczestnika. Koszt dostarczenia materiałów pod wskazany adres ponosi uczestnik.

§ 7

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

 1. Koszty dostawy Produktu będącego rzeczą ruchomą, które pokrywa Klient, są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 2. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
  1. czas kompletowania Produktów wynosi do 2 dni roboczych od momentu:
 1. zaksięgowania środków pieniężnych wpłaconych z tytułu Umowy na rachunku Sprzedawcy albo
 2. pozytywnej autoryzacji transakcji przez elektroniczny system płatności,
  1. dostawa Produktów stanowiących rzeczy ruchome przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. do 2 dni roboczych od momentu nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
 1. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem paczkomatów InPost lub firmy kurierskiej.
 2. W przypadku wyboru sposobu dostawy Produktu za pośrednictwem paczkomatu, uprasza się Klientów o wpisanie w komentarzu do Zamówienia danych paczkomatu, do którego ma zostać dostarczona przesyłka.
 3. Zakupione w Sklepie Produkty Klient może odebrać osobiście po wcześniejszym kontakcie mailowym lub telefonicznym.

 

§ 8

REKLAMACJA

 1. Reklamacja z tytułu braku zgodności Produktu lub Treści Cyfrowej z Umową.
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu z tytułu braku zgodności Produktu lub Treści Cyfrowej z umową, są określone w ustawie o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r.
  2. podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą z tytułu rękojmi są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,
  3. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, za brak zgodności Produktu z umową, istniejący w chwili dostarczenia Produktu i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu określony przez Sprzedawcę lub osoby działające w jego imieniu jest dłuższy,
  4. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, za brak zgodności Treści Cyfrowej z Umową:
 1. w przypadku gdy Treść Cyfrowa jest dostarczana Klientowi w sposób ciągły – przez cały okres trwania Umowy,
 2. w przypadku, gdy Treść Cyfrowa jest dostarczana w sposób jednorazowy lub częściami – Sprzedawca odpowiada za brak zgodności z umową istniejący w chwili dostarczenia Treści Cyfrowej i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili,
  1. Klient zobowiązany jest do współpracy ze Sprzedawcą, w celu ustalenia czy brak zgodności Treści Cyfrowej z Umową wynika z cech Środowiska Cyfrowego Klienta,
  2. zawiadomienia o braku zgodności Produktu lub Treści Cyfrowej z Umową oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@mmedukacja.pl lub na adres: ul. Bolesława Chrobrego 15, 44-313 Wodzisław Śląski,
  3. w powyższej wiadomości w formie elektronicznej lub pisemnej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę,
  4. dla oceny niezgodności Produktu (będącego rzeczą ruchomą) z Umową, Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu mają obowiązek udostępnić Produkt Sprzedawcy, a Sprzedawca zobowiązany jest do odebrania go na swój koszt,
  5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji,
  6. w przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem,
  7. Klient może żądać w pierwszej kolejności wymiany lub naprawienia Produktu przez Sprzedawcę, a w przypadku Treści Cyfrowych – doprowadzenia Treści Cyfrowej do zgodności z Umową. Obniżenia Ceny oraz odstąpienia od umowy Klient może żądać wyłącznie w określonych w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. przypadkach (m.in. w przypadku, gdy niezgodność towaru lub Treści Cyfrowej z umową jest istotna, gdy Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru lub Treści Cyfrowej do zgodności z umową czy w przypadku, gdy brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że sprzedawca próbował doprowadzić towar lub Treść Cyfrową do zgodności z umową),
  8. w związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, Sprzedawca odpowiednio:
 1. pokrywa koszty naprawy lub wymiany oraz ponownego dostarczenia Produktu,
 2. doprowadza Treść Cyfrową do zgodności z Umową na swój koszt,
 3. obniża Cenę Produktu lub Treści Cyfrowej (obniżona Cena musi pozostawać w proporcji Ceny towaru/Treści Cyfrowej zgodnego z umową do towaru/Treści Cyfrowej niezgodnego z umową oraz dodatkowo w przypadku, gdy Treść Cyfrowa dostarczana jest częściami lub w sposób ciągły - uwzględniać czas, w którym Treść Cyfrowa była niezgodna z Umową) i zwraca Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 10 wartość obniżonej Ceny najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania uprawnionego oświadczenia o obniżeniu Ceny od Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 10,
 4. w przypadku uprawnionego odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa w § 10 – Sprzedawca zwraca im Cenę Produktu lub Treści Cyfrowej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru lub dowodu jego odesłania. W razie odstąpienia od umowy, Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić towar do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy, a w przypadku Treści Cyfrowej – zaprzestać korzystania z niej,
  1. odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS,
  2. Sprzedawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Treść Cyfrowa była niezgodna z Umową, nawet jeśli przed odstąpieniem od Umowy, Klient z niej faktycznie korzystał,
  3. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu Ceny jedynie w części odpowiadającej Treści Cyfrowej niezgodnej z umową oraz Treści Cyfrowej, której obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od Umowy.

 

 

§ 9

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu mają obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy należy dokonać zwrotu Produktu na adres: ul. Bolesława Chrobrego 15, 44-313 Wodzisław Śląski.
 4. Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, ponoszą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 10 o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy i wzorze formularza odstąpienia od umowy. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, powinni obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mogliby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
 5. Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, wyraźnie zgodzili się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla nich z żadnymi kosztami. Z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego paragrafu, zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Jeżeli Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, wybrali sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu im, poniesionych przez nich dodatkowych kosztów.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 10 Regulaminu, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, odstępujący od Umowy, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponoszą jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 9. Termin czternastodniowy, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, mogą odstąpić od umowy, liczy się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje towar będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od dnia, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu (lub wskazana przez nich osoba trzecia inna niż przewoźnik) objął Produkt w posiadanie,
  2. dla umowy, która obejmuje wiele towarów które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części
  3. dla umowy polegającej na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów,
  4. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 10 Regulaminu, w wypadku Umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  4. o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,
  5. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia.
  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  7. o dostarczanie Treści Cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał konsumentowi potwierdzenie.
 11. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.
 12. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Klientem będącym Przedsiębiorcą w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta będącego Przedsiębiorcą żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

 

§ 10

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW

 1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta pod warunkiem, że umowa, którą zawiera ze Sprzedawcą jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą, ale z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.
 2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:
  1. niedozwolonych postanowień umownych,
  2. odpowiedzialności z tytułu braku zgodności Produktu z umową,
  3. prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość,
  4. zasad dotyczących umowy o dostarczanie Treści Cyfrowej lub usługi cyfrowej.
 3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa, którą zawarł ze Sprzedawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

 

§ 11

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1. zawieranie Umów,
  2. Newsletter,
  3. Czat,
  4. wysłanie wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego,
  5. Formularz Zgłoszeniowy.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

 

§ 12

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 11 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę,
  2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony,
  3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Czatu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę,
  4. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłaniu wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę,
  5. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłaniu zgłoszenia na udział w Szkoleniu do Usługodawcy za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania zgłoszenia albo zaprzestania jego wysyłania przez Usługobiorcę.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 13

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@mmedukacja.pl
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługodawcę sposób.

 

§ 14

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  1. wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (Newsletter),
  2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@mmedukacja.pl
  3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia),
  4. wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy będącemu Przedsiębiorcą oświadczenia o wypowiedzeniu.

 

§ 15

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.mmedukacja.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 15 pkt 3 oraz kursów realizowanych na zasadzie franczyzy, których autorem jest Albert Pietras Akademia Edukacji EDU) są własnością Macieja Adamskiego wykonującego działalność gospodarczą pod firmą EDU MACIEJ ADAMSKI wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce siedziby i adres do doręczeń: ul. Bolesława Chrobrego 15, 44-313 Wodzisław Śląski, NIP: 6472580255, REGON: 368446630. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.mmedukacja.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.mmedukacja.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów oraz Treści Cyfrowych, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.mmedukacja.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.mmedukacja.pl użyte są w celach informacyjnych.

 

§ 16

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów między Serwisem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  1. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.,
  2. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Twój e-mail:

Treść wiadomości:

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Instagram
Facebook
Youtube
gmap

Akademia Edukacji

EDU Maciej Adamski

Facebook
Instagram